Acte necesare! Notar Public Ceausu Mihaela

Taxe notariale!

Info juridice

  • 103.2014 Legea nr. 17/2014 privind vânzarea-cumpararea terenurilor agricole situate în extravilan -sursa legestart.ro
    Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 12.03.2014 (M.Of. nr. 178/2014). În vigoare de la 11.04.2014. Citeste mai mult...
  • 206.2014 Monitorul Oficial nr. 401/30.5.2014 -sursa juridice.ro
    Norme metodologice si anexe a Legii privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan. Citeste mai mult...
  • 306.2014 Normele metodologice de aplicare a Legii privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan Legea 17/2014 -sursa juridice.ro
    În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 401 din data de 30 mai 2014 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului apararii nationale si ministrului culturii nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului. Citeste mai mult...
    Citeste mai mult...

Acte necesare

Dezbaterea succesiunii (mosteniri):

- Actele de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie:
- certificat de deces - in original;
- certificat de casatorie sot supravietuitor (sau certificat deces/certificat mostenitor) - in original;
- certificat de nastere + casatorie a descendentilor sau altor rude care au vocatie succesorala - in original;
- testament in original (daca exista).
- Actele care atesta averea defunctului:
- actele de proprietate de bunuri imobile - original: contract vinzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut/rate; adeverinta de achitare integrala;
- certificat fiscal in original de la Administratia Financiara;
- actele de proprietate autoturism (talon, carte de identitate) in original;
- certificat fiscal pentru autoturism de la Administratia Financiara. - certificat actionar (daca exista) - in original;
- carnete C.E.C. (daca exista) - in original;
- bani la Banca (extras de cont, cont de depozit, cont curent sau alte forme de economisire);
- act de concesiune - Loc de Veci - in original;
- adeverinta in original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie;
- Cerere pentru deschiderea succesiunii (se va completa in ziua depunerii dosarului la biroul nostru notarial).
- Un martor din afara familiei care sa declare in scris ca l-a cunoscut pe defunct (de cel putin 10 ani inaintea decesului).
- Pentru succesibilii (mostenitorii) incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special.

Testament:

- Actul de identitate al testatorului - persoana care lasa testamentul (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
- Actul de identitate al legatarului - persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
- Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament.

Antecontract de vanzare-cumparare: Promisiune bilaterala sau unilaterala:

- Actele de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
- Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara - unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs;
- Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Contract de vanzare-cumparare / donatie / schimb / intretinere / renta viagera / imobile:

- Actele de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
- Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara - unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs;
- Documentatia cadastrala (CADASTRU- intocmit de un expert cadastral);
- Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
- Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari (numai in cazul apartamentelor), in sensul ca proprietarul nu are debite la intretinere;
- Certificat de urbanism (pentru terenuri);
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Contract de partaj / lotizare / alipire / ipoteca:

- Actele de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
- Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara - unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs;
- Documentatia cadastrala (CADASTRU- intocmit de un expert cadastral);
- Extras de Carte Funciara pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Contract de comodat / inchiriere:

Comodantul – cel care da lucrul spre folosinta
- Actele de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta lucrul
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
- Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.

Comodat – auto (cu exceptia autoturismelor care nu sunt inmatriculate definitiv in Romania)

Comodantul – cel care da lucrul spre folosinta
- Actele proprietate autoturism (talon – carte de identitate).
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta lucrul
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
- Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.

Procuri si Declaratii:

- Documentele necesare, dupa specificul cererii dvs;
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Legalizari de copii sau inscrisuri / de semnatura / semnatura traducatorului:

- Exemplarul documentului in original sau actul pe care solicitati legalizarea semnaturiii sau documentul tradus;
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
* Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora.
* In cazul in care traducatorul autorizat are depus specimenul de semnatura la sediul biroului notarial prezenta acestuia nu este necesara.

Darea de data certa unor inscrisuri:

- Actul pe care solicitati darea de data certa. Acesta trebuie sa fie NEDATAT;
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Acte constitutive si aditionale pentru societati comerciale:

- Dovada disponibilitatii denumirii se elibereaza de Oficiul Registrului Comertului de la Camera de pe lânga Camera de Comert si Industrie a judetului respectiv sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz;
- Actul doveditor al sediului act de proprietate, contract de închiriere etc;
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite:

- Copie dupa actul original intocmit de notar. (daca exista).

Certificarea unor fapte -Notarul Public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:

- faptul ca o persoana se afla în viata;
- faptul ca o persoana se afla într-un anumit loc;
- faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
- faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia (este necesara Somatia sau Notificarea).

Certificarea proceselor-verbale si hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale;

Notarul Public poate certifica printr-o încheiere data si locul adunarii, faptul semnarii procesului-verbal sau a hotarârii de catre presedintele adunarii generale sau de catre toti participantii. La cererea presedintelui sau a unei parti dintre participantii la adunarea generala, notarul public poate stabili identitatea participantilor.

- Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale;
- Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
- Alte documente necesare, dupa specificul solicitarii Dvs..

Precizari!

Actele incheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.
- Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).
- Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decât daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate sau apostilate.

Scutirea de supralegalizare si apostilare

- Romania a încheiat cu Republica Populara Chineza, Republica Populara Democrata Coreeana, Republica Cuba, Republica Moldova si Republica Populara Mongola tratate/acorduri care prevad scutirea de supralegalizare sau orice alta formalitate. Aceste state nu sunt parte la Conventia nr. 12 cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.

- De asemenea, Romania a incheiat conventii / tratate care prevad scutirea de supralegalizare sau orice alta formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia ai Hertegovina, Bulgaria, Republica Ceha, Croatia, Republica Franceza, Republica Polona, Federatia Rusa, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungara. Desi aceste state sunt parte la Conventia de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din aceasta conventie multilaterala nu e necesara aplicarea apostilei, intrucât atunci cand exista o intelegere intre doua state contractante de asemenea maniera, actele unei parti sunt valabile pe teritoriul celeilalte fara indeplinirea nici unei formalitati (nici de supralegalizare, nici de apostilare).